Liên kết góc 45 độ

Liên kết góc 45 độ

Hướng dẫn lấy dấu và cắt phôi thép ống ( liên kết 45 độ )

Thong ke
. HOTLINE : 02113711226